KTM Pyramid

390 Duke  17-   延長フロントフェンダ

1290 Superduke R  20-  延長リアフェンダ

390 Duke  17-   リアフェンダー

390 Duke  17-   リアフェンダー

1290 Superduke R  20-  延長フロントフェンダ

1290 Superduke R  20-  延長リアフェンダ

1290 Superduke R  20-  ラック

1290 Superduke R  20-  ラック

1290 Superduke R  20-  ソロシートカウル

1290 Superduke R  20-  ソロシートカウル